I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Arnoldas Taura, dirbantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 688469, buveinės ir korespondencijos adresas Liepų g. 16, Mikoliškis, Pasvalio raj., kontaktai: el. p. info@tauromota.lt, tel. nr. 8 602 65119. Toliau asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Pardavėjas“. 2. Svetainė.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.tauromota.lt. 3. Pirkėjas 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo. 4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi svetainė.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius

duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (paskyra). 5. Prekės – visos Tauromota.lt Pirkėjui teikiamos prekės (gaminiai kiti šią savoką atitinkantys

produktai). 6. Paslaugos – visos Tauromota.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos. 7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Tauromota.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros. 8. Užsakymas – Pirkėjo pasirinktų Prekių/ Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje. 9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Tauromota.lt elektronine parduotuve. 11. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį. 12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Pirkėjams Prekes/ Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauromota.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Tauromota.lt siūlomomis Paslaugomis. 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Tauromota.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo

neteisėto naudojimo.

3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą, pateikdami pranešimą dėl informacijos pateikimo ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika. 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Pardavėjo internetiniame puslapyje Tauromota.lt, užtikrinant 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą. 5. Pardavėjas renka Pirkėjo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Pardavėjo prekybos vietą, prisiregistravęs prie Pardavėjo internetinio puslapio Tauromota.lt ar naudodamasis Pardavėjo internetiniu puslapiu (neprisiregistravus). 6. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Tauromota.lt veiksmus prisiregistravęs prie Tauromota.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą. 7. Asmenys, norintys registruotis Tauromota.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje. 8. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Tauromota.lt elektroninio pašto adresu info@tauromota.lt dėl

Paskyros panaikinimo. 9. Pirkėjui pateikti asmens kodą Tauromota.lt iš Pirkėjo reikalauja tik Pirkėjui išsimokėtinai užsakant Tauromota.lt Prekes/Paslaugas ir tik tokiam tikslui, jog duomenys būtų perduoti lizingo bendrovei (bankui). 10. Pardavėjo internetiniame puslapyje Tauromota.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Pardavėjo partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Pirkėjai patenka, rinkdamiesi nuorodos internetiniame puslapyje Tauromota.lt, turi savo privatumo politikas ir Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Pirkėjams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

1. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Tauromota.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Tauromota.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Tauromota.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Tauromota.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Jeigu Pirkėjas po Prekių/Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Tauromota.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@tauromota.lt arba skambinti bendruoju Tauromota.lt klientų aptarnavimo telefonu 8 602 65119 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių. 3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Tauromota.lt teikiamas Prekes/ Paslaugas. Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. 4. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė

– trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento. 5. Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 1 (vienerius) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos. 6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims,

išskyrus šiuos atvejus:

6.1. Jeigu yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

6.2. Pardavėjo partnerius, teikiančius gaminių pagaminimo, transportavimo, tiekimo, distribucijos arba kitas, su Pirkėjo užsakytų Prekių/ Paslaugų tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas;

6.3. Pardavėjas taip pat gali perduoti Pirkėjo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Pardavėjo vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Pardavėjas yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;

6.4. Visais kitais atvejais, Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Pardavėjas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.

7. Nepaisant to, kad Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Pardavėjas negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Pirkėjo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Pardavėjas taiko itin griežtas Pirkėjo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

8. Pardavėjas tai pat naudoja Pirkėjų, įsigijusių Prekes/Paslaugas elektroniniu būdu, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Pardavėjo klientų pasitenkinimą Pardavėjo veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Pardavėjo veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslu siunčiamus pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nenori gauti tokių pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Pardavėją apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@tauromota.lt. 9. Pardavėjo internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Pirkėjo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Pirkėjas pasiekia internetą, adresas; (ii) Pirkėjo apsilankymo Pardavėjo internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Pirkėjas aplanko būdamas Pardavėjo internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Pirkėjo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Pirkėjas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Pardavėjo internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Pardavėjo internetiniam puslapiui administruoti. Pirkėjas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, tapęs registruotu Pardavėjo internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Pardavėjo internetiniame puslapyje.

IV. PIRKĖJO TEISĖS

1. Pirkėjas turi šias pagrindines teises:

1. 1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

1. 2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1. 3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Pirkėjo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja

Pardavėjas

1. 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys. 2. Pirkėjas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Pardavėjo svetainėje esančiais ir tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Pardavėjas gavusi Pirkėjo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Pirkėjas arba Pirkėjas sutiko gauti informacija apie duomenis kitu Pardavėjo pasiūlytu būdu.

3. Pirkėjas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Pardavėjo surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@tauromota.lt arba registruotu paštu Pardavėjo adresu Liepų g. 16, Mikoliškis, Pasvalio raj. 4. Jeigu Pirkėjas yra registruotas Pardavėjo internetinio puslapio Tauromota.lt vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Pardavėjo internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Pirkėju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Pardavėjo internetinio puslapio Tauromota.lt skiltyse arba puslapiuose. 5. Pirkėjas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti Prekių Paslaugų elektroninėje parduotuvėje Tauromota.lt, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti ir (ar) pristatyti Pirkėjo pageidaujamas Prekes/ Paslaugas. 6. Prekių/ Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Pardavėjo darbuotojai arba kurjeriai gali Pirkėjo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos. 7. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Pardavėjo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus. 8. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys svetainėje Tauromota.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo. 9. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Tauromota.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą. 10. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Tauromota.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją. 11. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui registruotu paštu adresu Liepų g. 16, Mikoliškis, Pasvalio raj.; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@tauromota.lt 12. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Tauromota.lt puslapyje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Tauromota.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Tauromota.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti. 2. Pardavėjas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Pardavėjo internetinio puslapio

vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis. 3. Pardavėjas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Pardavėjo internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Pardavėjo internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Pardavėjo internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai. 4. Užsiregistravęs Duomenų subjektas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo internetiniame puslapyje Tauromota.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Pardavėjo internetinio puslapio naudodamasis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Duomenų subjektu. 5. Pirkėjų klausimai, komentarai, pasiūlymai, pastebėjimai bei pageidavimai, susiję su

Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@tauromota.lt.

Menu
Uždaryti
Back
Account
Close